Vi kan tilby avtale på tømming, rengjøring og kontroll av din fettutskiller i henhold til gjeldende regelverk. Det fettholdige vannet blir transportert til godkjent mottak og viderebehandles som kompostavfall eller benyttes til energigjenvinning. Rapport fra hver tømming og kontroll blir sendt til både kunden og den aktuelle kommunen fortløpende.

Vårt personell har kompetanse og kurs på kontroll av fettutskillere. Vi utfører funksjonstest og kontroll av fettutskillerne en gang pr år. Ved behov kan vi også gjøre lettere reparasjoner eller utbedring av din fettutskiller. Rapport fra kontroll blir sendt både kunden og kommunen.

 

I Tromsø Kommune er det vedtatt en egen forskrift om fettholdig avløpsvann. Det følger av forskriften at alle virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, hvor påslippet overskrider en gjennomsnittlig husholdning er forpliktet til å installere fettutskiller i tilknytning til sitt avløpsanlegg. Dette gjelder de fleste firmaer som driver en eller annen form for matproduksjon.

 

Registrering av fettutskiller gjøres til kommunen på følgende skjema

Tømming og kontroll av Fettutskillere

Følgende skal ikke ledes til fettutskilleren:

• Avløpsvann fra WC eller andre sanitærinstallasjoner, overvann og kjølevann.

• Frityrfett eller andre større konsentrerte fettmengder. Dette skal samles opp og leveres til godkjent mottak.

• Fettnedbrytende mikroorganismer og/eller enzymer.

• Matrester og andre større partikler. Disse skal så langt det er mulig fjernes ved innløpsrister og eventuelt slamfang.

 

I henhold til forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett i Tromsø Kommune er det et krav om at fettutskilleren skal tømmes minst 4 ganger pr år. Kommunen kan sette krav om hyppigere tømming, og gi dispensasjon om færre tømminger.
Søknad om dispensasjon kan leveres på e-post til va.kundeservice@tromso.kommune.no

Innen 1. februar hvert år skal det leveres inn årsrapport for foregående år med dokumentasjon på tømming, tilstandskontroll, hvor fettfraksjonen er levert og returordning for frityrfett.

Dette kan gjøres på følgende skjema

Tlf +47 77 60 19 00 | Org.nr 914208912 | post@arcticwaste.no | © Copyright 2016