Rengjøring og fjerning av fyringsoljetanker

 

Nedgravde oljetanker for fyringsolje og parafin utgjør en fare både for helse og miljø. De utgjør også en verdireduksjon for din bolig. Lekkasje fra din oljetank kan medføre forurensing av både jord og grunnvann. Sjekk dette eksemplet på hvor galt det kan gå.

 

Alle som eier en nedgravd oljetank har ansvar for at denne ikke utgjør noen forurensningsfare. I tillegg til den generelle plikten til å unngå forurensning, fremkommer det spesielle regler om nedgravde oljetanker over 3200 liter, av forurensningsforskriften kapittel 1. Eierne plikter etter forskriften å kontrollere tanken med jevne mellomrom, samt å utbedre eller fjerne tanken før den utgjør noen risiko for forurensning. Noen kommuner har vedtatt forurensningsforskriften kapittel 1 som lokal forskrift, slik at den også gjelder for tanker under 3200 liter. Miljødirektoratet foreslår nå at kapitlet skal gjelde alle tanker. Selv om din kommune ikke ennå har vedtatt forskriften som lokal forskrift, vil forbudet mot forurensning kunne medføre at du i praksis har de samme pliktene som følger av forskriften. 

 

Myndighetene innfører et forbud mot bruk av fossil olje og parafin til oppvarming som trer i kraft så snart som i 2020. Dette gir de som benytter mineralolje til oppvarming i dag, svært kort tid på å installere en annen oppvarmingsløsning. Eksempelvis vedfyring, varmepumpe eller elektrisk varme.

 

Ved å bytte ut oljefyren til en miljøvennlig oppvarmingsløsning kan det søkes om tilskudd fra Enova. Tilskuddet er blant annet betinget av at du har fjernet oljetanken/kjelen, erstattet den med en fornybar varmeløsning og at arbeidet er utført av fagfolk.

 

Ved utfasing må oljetankene tømmes, frigjøres for gass, rengjøres og fjernes. I spesielle tilfeller kan tankene i stedet fylles igjen etter rengjøring. Dersom man av ulike årsaker ønsker å la tanken ligge der den er, må det søkes tillatelse fra kommunen. Søknad kan sendes til den aktuelle kommunens postmottak, enten som ordinær post eller på e-post.

 

Arctic Waste Mangement AS er store pådrivere for eliminering av fyringsoljetanker og innehar alle kurser og tillatelser som kreves for å gassfrigjøre, tømme og rengjøre tankene på en forsvarlig måte.

 

Vi har avtaler med firmaer som kan grave frem og kjøre bort tanken på forskriftsmessig måte. De fyller igjen området med stabiliserende masser og komprimerer. Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi også gi tilbud på fjerning av innvendig oljekamin, rør og dagtanker.

 

 

 

                                                                                         Folder

 

                                                             Ta kontakt for befaring!

 

                                                                                      Telefon:

                                                                                902 25 703

 

                                                                                       E-post:

                                                                post@arcticwaste.no

 

Tlf +47 77 60 19 00 | Org.nr 914208912 | post@arcticwaste.no | © Copyright 2016